Kompletní pojištění majetku Vaší firmy

Pojištění majetku zaplatí případné škody na všem, co Vaší firmě patří. Pojištění platí standardně pro územní rozsah ČR a lze ho dále rozšířit na celou Evropu.

Můžete si vybrat, zda chcete pojistit nemovitost, náklad, který převážíte, zařízení Vaší provozovny nebo snad auta ve svém autosalonu.

U nás v Allianz máme s pojištěním majetku firem dlouholeté zkušenosti.

Pojistili jsme dokonce i Titanik nebo první let do vesmíru.

Jaké jsou výhody pojištění majetku?

POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

V případě zastavení provozu (třeba zastavení výroby) zabezpečíme plynulé pokračování činnosti Vaší firmy.

JSME DŮVĚRYHODNÝ PARTNER

Staráme se o nejvíce majetku na světě a máme AA rating vyšší než Česká republika.

Co všechno Vám pojistíme?

Podrobnější informace naleznete níže. Případně kontaktujte naše odborníky, kteří se vším poradí.

Přehled pojistných rizik

Druh pojištění Na co se vztahuje?  Pojistná nebezpečí
Budovy
 • budovy sloužící k podnikání
 • bytové domy (SVJ, družstevní i soukromé)
 • škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • škody způsobené živlem
 • škody vodou z vodovodního zařízení
 • ostatní pojistná nebezpečí
 • vandalizmus
 • přepětí v elektrické síti
 • poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem
Věci movité
 • výrobní a provozní zařízení
 • zásoby
 • cizí věci
 • cennosti
 • denní tržba
 • starožitnosti, umělecká díla
 • stavební součásti a úpravy
 • škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • škody způsobené živlem
 • škody vodou z vodovodního zařízení
 • ostatní pojistná nebezpečí
 • vandalizmus
 • přepětí v elektrické síti
 • poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem
 • krádež vloupáním, loupež
Přerušení provozu v důsledku pojistné události
 • ušlý zisk
 • stálé provozní náklady
 • náklady na opatření na zkrácení doby přerušení provozu
 • náklady na pronájem náhradních prostor a prostředků
 • škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • škody způsobené živlem
 • škody vodou z vodovodního zařízení
 • ostatní pojistná nebezpečí
 • krádež vloupáním
Elektronika
 • kancelářská elektronika
 • zdravotnická elektronika
 • elektronika v autoservisech
 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.
Sklo
 • zasklení (vnější a vnitřní)
 • skleněné části věcí movitých (zrcadla, osvětlení)
 • předměty umístěné vně budovy (štíty, tabule, vitríny)
 • Pro případ rozbití skla
 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.
Strojní zařízení
 • poškození strojního zařízení používané dle svého určení
 • Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.
Majetek autosalonů

Kromě výše uvedeného majetku pojistíme i:

 • nová a ojetá vozidla určená k prodeji
 • vozidla přijatá do opravy
 • vozidla vystavená mimo místo pojištění
 • vozidla se zvláštní RZ (trvale manipulační)
 • vozidla na zkušební trase
 • rozšířené krytí o poškození zaparkovaného vozidla zvířetem, vodovodní škody, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

Všechna pojistná nebezpečí jako u věcí movitých +:

 • havárie vozidla
 • poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

 

Náklad
 • náklad přepravovaný vlastním silničním motorovým vozidlem
 • dopravní nehoda nebo jiné působení mechanických sil na vozidlo
 • krádež vozidla
 • krádež vloupáním do vozidla, loupež
 • vandalizmus
 • škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími
 • škody způsobené živlem
 • škody vodou z vodovodního zařízení
 • ostatní pojistná nebezpečí

Odpovědnost

Pojištění odpovědnosti

Z pojištění odpovědnosti za Vás zaplatíme škody, které způsobíte jinému.

Vztahuje se na škody na životě a zdraví a na škody na majetku včetně následných finančních škod.

Klidný spánek, klidný život

POSKYTUJEME NADSTANDARDNÍ SERVIS A INDIVIDUÁLNÍ LIKVIDACE

NABÍZÍME POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI GLOBAL EKO, KTERÉ HRADÍ ŠKODU NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Pojištění odpovědnosti podnikatelů se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené

 • podnikatelskou činností pojištěného
 • vadou výrobku
 • výkonem vlastnických práv k nemovitosti
 • na pronajatých nemovitostech
 • na věcech zaměstnanců a při praktickém vyučování
 • náklady léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění
 • na věcech převzatých, užívaných, odložených a vnesených
 • v rámci společenství vlastníků bytových jednotek
 • v souvislosti s výkonem činnosti statutárního orgánu společenství vlastníků
 • škody na podzemních a nadzemních vedeních
 • na převzatých vozidlech a plavidlech
 • škody na podzemních a nadzemních vedeních
 • utrpěnými duševními útrapami (peněžitá náhrada nemajetkové újmy)
 • náklady občanského soudního řízení o náhradě škody
 • náklady na mimosoudní projednání nároků poškozeného

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností

Toto pojištění Vás finančně ochrání v případě škody, kterou způsobíte třetí osobě při svém podnikání.
Jedná se o škody na životě, zdraví nebo věci
a následné finanční škody.

Jde např. o vyplácení doživotní renty poškozenému,
náhradu ztráty výdělku nebo i ušlý zisk.

V mnoha případech odpovídáte za výsledek, bez ohledu na zavinění.

Podnikat bez odpovědnostního pojištění je proto velmi riskantní.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Toto pojištění minimalizuje škody, které může vadný výrobek (za který ručíte jako prodejce či výrobce) způsobit konečnému spotřebiteli.

Pojištění za Vás zaplatí i případnou zdravotní péči,
kterou může poškozený spotřebitel potřebovat.

Nabízíme Vám také pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku stažení výrobku z trhu z důvodů nesplnění požadavků na bezpečnost výrobku z hlediska ohrožení života nebo zdraví (známé i pod názvem Product Recall), které hradí náklady vynaložené na stažení výrobku z trhu.

Podle svých požadavků si u nás můžete sjednat pojištění na širší území.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pokud Vaším profesním pochybením někomu  způsobíte škodu, z tohoto pojištění ji za Vás zaplatíme. Pojištění tak chrání nejen Vás, ale i Vaše klienty.

Toto pojištění je pro většinu profesí povinné. Všem ale zůstává právo svobodné volby, kde se pojistí. V naší Allianz poijišťovně Vám nabídneme víc, než jen zákonem dané smluvní podmínky.

Pojištění je určeno pro:

 • Poskytovatele zdravotních služeb
 • Poskytovatele sociálních služeb
 • Veterinární lékaře
 • Právnické profese (advokáty)
 • Ekonomické profese (auditory, daňové poradce a účetní)
 • Správce nemovitosti a realitní kanceláře
 • Autorizované osoby činné ve výstavbě
 • IT společnosti

D & O pojištění - pojištění odpovědnosti managementu

Bojíte-li se škod, které může způsobit člen statutárního orgánu nebo třeba dozorčí rady Vaší společnosti při výkonu funkce, pojistěte si u nás odpovědnost svého managementu.

Pojištění hradí škodu, kterou může někdo z Vašich řad způsobit vlastní společnosti nebo třetí osobě, a zároveň platí náklady za advokáta v případném soudním řízení.

Ve zkratce pojištění chrání jak Vaše manažery, tak celou společnost.

Pojištění uzavřeme s Vaší společností a pojistíme tak veškeré členy statutárních a dozorčích orgánů a jejích dceřiných společností a další zaměstnance ve vedoucích funkcích společnosti.

Pojištění odpovědnosti dopravce

Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatelů letišť a výrobců letadel / leteckých součástek:

 • Pojištění odpovědnosti za škodu provozovatelů letišť a poskytovatelů služeb na letišti.
 • Pojištění odpovědnosti za škodu výrobců letadel a výrobců leteckých součástek.
 • Pojištění odpovědnost za škodu výrobců vesmírných produktů.

Pojištění klinických testů

Zaplatíme za Vás škody na zdraví subjektu klinického hodnocení. Konkrétní podmínky pojištění s Vámi sjednáme individuálně prostřednictvím odborného oddělení Allianz pojišťovny, a. s.

Pojištění Global EKO

Toto pojištění za Vás uhradí škody způsobené na životním prostředí.

Každý podnikatel musí předcházet vzniku ekologické škody a přijímat tomu odpovídající preventivní opatření.

Pokud způsobíte svojí provozní činností ekologickou újmu, musíte ze zákona uhradit nápravu.

Pokud budete u nás pojištěni, tak za Vás zaplatíme všechny druhy náprav, které stanovuje zákon.

Nahlásit škodu

ONLINE

nebo

TELEFONICKY NA ČÍSLE +420 241 170 000